GANTENBEIN Michèle

Titel Journaliste
Presseorgan Luxemburger Wort
Telefon 4993 734
Mobiltelefon -
Geschäftsadresse Mediahuis Luxembourg S.A.
60, rue des Bruyères
L-1274 HOWALD
Tél. (+352) 4993-1
www.wort.lu
contact: wort@wort.lu